De Leergeldformule

Niet van toepassing

Om kinderen weer mee te laten doen, hebben we een eigen werkwijze, ook wel de Leergeldformule genoemd. Deze bestaat uit de onderstaande zes stappen.

 1. Huisbezoek of uitgebreide intake

  Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen worden vaak thuis bezocht door een goed opgeleide en geïnformeerde medewerker, meestal een vrijwilliger. Contact via een spreekuur of (beeld) bellen is ook mogelijk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van beschikbare documenten wordt een overzicht gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Dit vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning. Een uitzondering hierop is mogelijk als de inkomenstoets al door een andere professionele organisatie is gedaan.

 2. Voorzieningen

  Tijdens het persoonlijk gesprek kijkt de medewerker met de ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde ondersteuning. Eerst wordt gekeken of zij een beroep kunnen doen op bestaande voorzieningen, zoals regelingen van de gemeente of andere instanties/organisaties. Dikwijls kan Leergeld helpen bij het aanvragen van deze voorzieningen. Ook wordt gekeken of voor andere kinderen ondersteuning nodig is.

 3. Leergeld biedt financieel vangnet

  Wanneer het ontbreekt aan bestaande voorzieningen voor de betreffende vraag om ondersteuning voor het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, dan biedt Leergeld ondersteuning in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan scholen, clubs, winkels etc. De afweging hierbij is altijd dat de ondersteuning bijdraagt aan de missie van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen door meedoen mogelijk te maken. Want nu meedoen is straks meetellen!
 4. Doorverwijzing

  Daarnaast verwijst de medewerker waar nodig naar andere instanties/organisaties die het gezin verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan om materiële als immateriële ondersteuning, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, de voedselbank of bijvoorbeeld een speelgoedbank.

 5. Follow-up

  Na goedkeuring van de ondersteuningsvraag van de ouders of verzorgers bij Leergeld blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. De manier waarop kan verschillend zijn. Bijvoorbeeld via (beeld)bellen/whatsapp of een persoonlijke ontmoeting met een medewerker tijdens een afspraak. Als een aanvraag afgewezen wordt, wordt uitgelegd waarom. Als de situatie verandert kan opnieuw om ondersteuning gevraagd worden bij Leergeld.

 6. Signalering van structurele belemmeringen

  Merkt de medewerker structurele belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit te zetten, dan meldt de medewerker dit bij de Leergeldstichting. Deze signalen gebruikt de Leergeldstichting richting gemeente(n) en/of richting Leergeld Nederland zodat zij structurele belemmeringen aan de kaak kunnen stellen en agenderen bij partijen die deze belemmeringen weg kunnen nemen.